ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ VE SENDİKAL SÜREÇ YÖNETİMİ HİZMETLERİ

Sanayi devriminden sonra ortaya çıkan endüstri ilişkileri, bilgi toplumumuzda ekonominin sonucu olarak toplu pazarlık ve sendikacılığı öne çıkarmıştır. Toplu pazarlık sisteminin gelir dağılımına, ücretlerin milli gelirdeki payına ve prodüktiviteye olan etkileri, bir yandan ekonominin büyüme hızını gösteren ve toplumun refah seviyesini tayin eden, öte yandan sosyal adalet içinde kalkınmayı sağlayan önemli bir faktör olmuştur.

Sendikalar ise esas olarak üyelerinin çıkarlarını ve refahlarını geliştirmeye çalışan işçi ve işveren kuruluşlarıdır. İşçi sendikaları, çalışanların tercihlerinin ve taleplerinin sesi olup, bunun karşılığında işveren sendikaları ise işverenlerin iktisadi faaliyetlerini sürdürülebilir olarak devam ettirme amacıyla işçi sendikaları karşısında üye işyerleri adına politikalar üretmeyi hedeflemektedir.
İşçi sendikaların ekonomik ve özellikle ücretler üzerindeki beklentileri günümüzde yan menfaatler ve sosyal hak talepleri ile genişlemiştir. Buna karşılık işverenler sürdürebilir iş yaşantısında rekabet ve değer yaratma kararlarında, ücret ve diğer menfaatleri bir paket içinde düşünmekte, diğer gider kalemleri ile dengeli ve gerçekçi politikalar hedeflemektedirler.
Bütün bu gelişmelerle birlikte genç işgücü, işgücündeki istihdam dışı fazlalıklar, dünya ticareti, küreselleşme politikaları ve gelişmekte olan ülke konumumuz, dengelerin hassaslaşmasına yol açmakta ve endüstriyel ilişkileri daha karmaşık hale getirmektedir. 4857 sayılı İş Kanunu çerçevesinde çalışma hayatının endüstriyel ilişkilere uyarlanması konusunda danışmanlık ve süreç takibi hizmeti veren NAZALI iş hayatında işçi – işveren ilişkilerinin ve toplu pazarlıkların yürütümünde 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nu çerçevesinde sendikal süreçler öncesinde aşağıdaki konularda hizmet vermektedir;

  • Sendikal süreç öncesi iş ve maliyet analizlerinin yapılması, yönetim bilgilendirmesi ve politikaların belirlenmesi
  • İş yerlerinde çalışma barışının sağlanması ve ekonomik olarak sürdürülebilirliği
  • Çalışan maliyetlerinin açık ve şeffaf politikalar eliyle işletme bütçesine uyumlu maliyet kalemi olarak tanzim edilmesi
  • İşçi ve işveren ilişkilerinde sosyal politikalar üretilmesi

İşçi-işveren ilişkilerinde sendikal süreçlerin başlamış olması halinde ise, işçi sendikaların işverenlerle imzalayacağı toplu iş sözleşmeleri öncesinde danışmanlık hizmeti veren NAZALI, hem sendikaların yetki tespitinin yapılması sırasında hem de sonrasında işveren adına yetkili makamlar nezdinde süreci takip etmekte, gerekli görülen ve talep edilen hallerde müzakerelere bizzat katılım sağlamaktır. NAZALI, sendikal süreçler kapsamında aşağıdaki hizmetleri vermektedir.

  • Sendika ile görüşmelerin yapılması
  • Sendika yetki başvuruları konusunda danışmanlık yapılması
  • Toplu iş sözleşmesi görüşmelerine modaratör ve/veya müzakereci olarak katılım
  • Toplu pazarlık süreç yönetiminde analitik çözümler üretilmesi
  • Sendika ile olan uyuşmazlıklarda danışmanlık verilmesi

Sendikal süreç danışmanlığını ve endüstriyel ilişkilerde uzman ekibi ile taçlandıran NAZALI, süreç başlangıcından toplu pazarlık aşamasının sonuçlandırılarak imza altına alınmasına kadar temsil ettiği taraf başta olmak üzere, menfaat dengesinin kalıcı şekilde sağlanmasına ve sürdürülebilir politikalar ile öngörülebilir çıktıların alınmasına hizmet etmektedir.