SOSYAL GÜVENLİK VE İŞ HUKUKU

Gelişmiş ve gelişmekte olan tüm ülkelerde, gelişmeyi sağlayan en büyük faktörlerden biri de kişilerin iş gücüne katılımı ve istihdamıdır. Bu doğrultuda işverenlerin işe alım ve sonrası süreçlerinde sosyal güvenlik ve iş hukuku mevzuatına hâkim olması da büyük önem taşımaktadır. Sosyal Güvenlik Hukuku’nda sıklıkla meydana gelen değişiklikler, yakından takip edilebilme ve uyum açısından uzman eli ile yürütülmeyi gerekli kılmaktadır.

Sosyal güvenlik ve iş hukuku, işveren, Sosyal Güvenlik Kurumu ve çalışanlar arasındaki üçlü ilişki üzerine kurulmuştur. Sosyal Güvenlik Hukuku genel olarak işveren ve idari merciler arasındaki ilişki ve işlemlere yönelik olmaktayken, İş Hukuku işveren ve çalışan ilişkisi üzerine yoğunlaşmaktadır. Ayrıca, her iki hukuk dalının da birbiriyle organik bağları bulunmaktadır.

NAZALI olarak müvekkillerimizin sosyal güvenlik hukuku alanındaki işlemlerini yürütmekte ve gerekli desteği sağlamaktayız. Bunun yanı sıra işveren ve çalışan arasındaki ilişkinin her aşamasında hukuksal denetim gerçekleştirmekte ve müvekkillerimize gerek dava takibi gerekse danışmanlık yönünden hukuksal destek sunmaktayız.

 1. Sosyal Güvenlik Hukuku Hizmetlerimiz;
 • Sosyal güvenlik hukuku uyuşmazlıklarında dava takiplerinin yapılması
 • Mahkemelere sunulacak işlemler için gerekli tüm hukuki desteği ve danışmanlığı sağlamak
 • Sosyal güvenlik hukuku danışmanlık ve eğitim hizmetleri
 • Sosyal güvenlik hukuku denetim ve raporlama hizmetleri
 • Asıl işveren-alt işveren ilişkisine yönelik eğitim, danışmanlık ve bilgilendirme hizmetleri
 • Alt işveren takip sistemleri kurulması, yönetilmesi ve denetlenmesi hizmetleri
 • İnşaat işleri ve ihaleli işlerde ilişiksizlik belgesi alınması hizmetleri
 • İnşaat ve ihaleli işlerde asgari işçilik oranının tespiti ve raporlanması hizmetleri
 • İşyeri tescili, devri, nakli veya intikali hallerinde danışmanlık hizmetleri
 • Sosyal güvenlik mevzuatı teşviklerinin takibi ve danışmanlık hizmetleri
 • Emeklilik süreçleri ve emekli olma konularında danışmanlık hizmetleri
 • Yabancı uyruklu personel çalıştırma ve izinleri ile ilgili danışmanlık hizmetleri
 • İkamet izni alınması ile ilgili danışmanlık hizmetleri

 

 1. İş Hukuku Hizmetlerimiz
 • Danışmanlık ve denetim hizmetleri
 • İş Kanunu uygulamaları
 • Uluslararası işgücü istihdamı
 • Sendikal süreçler ve toplu iş sözleşmeleri
 • Deniz İş Kanunu uygulaması
 • Basın İş Kanunu uygulaması
 • Türk Borçlar Kanunu kapsamındaki hizmet sözleşmeleri
 • Mevzuat ve Yargıtay içtihatları kapsamında iş hukuku konularında hukuki görüş vermek
 • Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı müfettişleri tarafından yürütülen teftiş uygulaması çerçevesinde müvekkilin iş ilişkileri ve istihdam yapısının mevcut durumunun ortaya çıkarılmasına yönelik denetim faaliyetinin gerçekleştirilmesi
 • Mevzuatta açıkça düzenlenmeyen, farklı görüş ve yorumlara açık olan konularda müvekkil için riski en aza indirmek amacıyla ilgili idari kurum ve kuruluşlardan görüş almak ve nihai karardan önce iş hukuku mevzuatı çerçevesinde tüm alternatiflerin yazılı olarak müvekkile ulaştırıldığından emin olmak
 • Hukuki ve idari yargıya intikal eden davaların tüm hukuki süreçlerini aktif olarak takip etmek ve yönetmek
 • Sosyal Güvenlik Kurumu ve sivil/idari yargı ile ilgili süreçlerle ilgili diğer hizmetleri sağlamak
 • İşe alım süreçlerinin yasal yönlerini değerlendirmek ve iş hukuku ile ilgili belgeleri hazırlamak ve revize etmek
 • Hazırlanan sözleşmeleri yasal bir bakış açısıyla gözden geçirmek
 • Çalışan personel dosyalarını denetlemek ve düzenlemelere uygunluğunu sağlamak
 • Kurumların iç düzenlemelerini denetlemek, eksiklikleri gidermek ve düzenlemelere uygunluğunu sağlamak
 • İş ilişkileri iptallerini yönetmek ve danışmanlık sağlamak
 • İş hukukundaki sorun ve eksiklikler için çözüm planları oluşturmak
 • İş hukuku ile ilgili belgelerin hazırlanmasında ve güncellenmesinde hukuki danışmanlık hizmeti vermek, çalışanlara sunulacak tutanak, yazılı ihtar ve fesih bildirimi gibi müvekkil tarafından hazırlanacak belgelere ilişkin hukuki görüş bildirmek, işverenin iş hukuku mevzuatı uyarınca dikkat etmesi gereken hususlar hakkında müvekkili yazılı ve sözlü olarak bilgilendirmek, müvekkil tarafından hazırlanacak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile ilgili yazışmaları ve diğer belgeleri incelemek ve aynı konuda hukuki görüş bildirmek
 • İş yeri iç yönetmeliklerini içerik ve prosedürü dikkate alarak gözden geçirmek