HUKUKİ KORUMA SAĞLAYICI HİZMETLER VE UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ

        I.            Hukuki Koruma Sağlayıcı Hizmetler

 

Teknoloji ve bilişim alanında yaşanan hızlı gelişmeler, ticaret hayatını doğrudan etkilemektedir. Bunun sonucu olarak, karmaşık ticari ilişkilerden doğan hukuki risklerin en aza indirilmesi veya ortadan kaldırılması, etkin hukuki koruma sağlayan sözleşme metinlerini zorunlu kılmaktadır. Hukuki ilişki taraflarının iradesini doğru biçimde yansıtan bir sözleşme, taraflar arasında uyuşmazlık çıkma riskini en aza indirdiği gibi, yargı organları önüne götürülen uyuşmazlıkların da hukuka uygun olarak çözümlenmesini sağlar. NAZALI, dava ve uyuşmazlık çözümü ile sözleşmeler hukuku alanında uzman hukukçulardan oluşan kadrosuyla, müvekkillerinin ihtiyaç duyduğu tüm hukuki yardımı sunmaktadır.

 

      II.            Uyuşmazlık Çözümü

 

Bireyler ve kuruluşlar, önemli ve çoğu zaman da karmaşık nitelikteki hukuki ihtilaflarla karşılaşmaktadırlar. Bu uyuşmazlıklar; sözleşme hükümlerinin ihlalinden, inşaat sözleşmelerinden kaynaklanan taleplere, ödenmeyen borçların tahsilinden tazminat davalarına, ortaklar arası uyuşmazlıklardan ticari uyuşmazlıklara kadar çeşitlilik gösterebilmektedir. Bu tür uyuşmazlıkların taraflar arasındaki müzakereler ile çözüme bağlanamaması durumunda, mahkeme veya diğer alternatif uyuşmazlık çözüm yollarıyla sonuçlandırılması sağlanmaktadır.

 

Dava ve uyuşmazlık çözümü konusunda; inşaat, bankacılık ve finansal hizmetler, ilaç, lojistik, altyapı faaliyetleri, sigortacılık, turizm, perakende, telekomünikasyon, sanayi, üretim, elektronik, gayrimenkul ve otomotiv dahil olmak üzere pek çok sektörde faaliyet gösteren ve kapsamlı, karmaşık ve yüksek montanlı yerel-uluslararası uyuşmazlıklarının dava ve tahkim yoluyla çözümü için müvekkillerimize hizmet sağlamaktayız.

 

Hizmetlerimiz;

 

·       Ticari sözleşmelerden (acentelik, distribütörlük, alım-satım, kira, sigorta, taşımacılık vb.) kaynaklanan uyuşmazlıklar

·       Ortaklık ilişkileri, pay sahipliği, yönetici sorumluluğu, azlık ve imtiyazlı haklarından kaynaklanan uyuşmazlıklar

·       Yabancı mahkeme ve hakem kararlarının tanıma ve tenfizi

·       Muhtelif haksız fiil davranışlarından (haksız rekabet vs.) kaynaklı tazminat davaları

·        Fikri ve sınai mülkiyet haklarına ilişkin tecavüz, hükümsüzlük ve tazminat davaları

·        İş ve sosyal güvenlik hukuku davaları

·       Yatırım uyuşmazlıkları

·       Sermaye şirketi ortakları ve ortak girişim tarafları arasında meydana gelen ihtilaflar

·       Ortaklığın giderilmesi ve diğer taşınmaz mal davaları

·       Ürün sorumluluğu ve tüketicinin korunması uyuşmazlıkları

·       Borçların yeniden yapılandırılması, rehin ve ipoteğin paraya çevrilmesi

 

    III.        Tahkim

 

Tahkim yargılamalarında müvekkillerimize gerekli savunma ve danışmanlık hizmetini sağlamaktayız.