ŞİRKETLER HUKUKU

Birçok farklı alanda uzman deneyime sahip olan şirketler hukuku ekibimiz, amaca en uygun hukuki çözümleri sunarak müvekkillerine hizmet vermektedir. Ekibimiz uluslararası ve yerel müvekkillerine uzun vadeli stratejik yatırım planlamaları ile günlük işleyişe yönelik hukuki hizmet taleplerinde danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Avukatlarımız yetenek ve tecrübelerini müvekkillerinin ihtiyaçları ile birleştirerek onlara yapıcı ve doğru danışmanlık hizmeti vermeyi amaçlamaktadır.
Şirketler hukuku ekibimiz, şirket kuruluşları ve yapılandırmalarına ilişkin stratejik planlama ile şirket sekretarya hizmetleri dâhil olmak üzere geniş bir yelpazede hizmet vermektedir. Ekibimiz otelcilik, turizm, enerji, inşaat, eğitim, havacılık, yiyecek ve içecek, sağlık, bilgi teknolojileri ve enformasyon, gayrimenkul ve ağır sanayi sektörleri gibi birçok farklı sektörde faaliyet gösteren şirketlere hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır.
Bir diğer amacımız da müvekkillerimize en etkili stratejik çözümleri sunup bu çözümleri hayata geçirmektir. Bu doğrultuda müvekkillerimiz ile yakın bir iletişim ve işbirliği içerisinde çalışarak ve ihtiyaçlarını hızlı bir biçimde tüm boyutlarıyla ele alarak hizmetlerimizi sunmaktayız. Müvekkillerimizi iş ortağımız olarak görerek onların yatırımlarına hukuki hizmetlerimizle değer katmayı hedeflemekteyiz. NAZALI dâhilindeki farklı uzmanlık alanlarından da faydalanarak herhangi bir sektörde gerçekleşecek bir işleme ilişkin doğru yönlendirme yapabilmekte, bu alanlardaki teknik bilgimizi etkin biçimde kullanabilmekteyiz.
 

Şirketler Hukuku Hizmetlerimiz

 • Kuruluş öncesi süreçte farklı şirket tipleri konusunda danışmanlık hizmeti verilerek gerçekleştirilen şirket kuruluşları, şube ve irtibat büroları kuruluşu süreçlerinin yürütülmesi, vergi dairesi tescillerinin gerçekleştirilmesi, 
 • Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarının yapılması, yönetim kurulu ve diğer komite ve kurul kararlarının hazırlanması, imza sirküleri ve/veya iç yönerge çıkarılması ve tadil edilmesi dâhil olmak üzere şirketlerin her türlü sekretarya işleri,
 • Teknik iflas durumlarının analiz edilmesi ve şirketler hukuku ve vergi hukuku perspektifi dâhilinde sermaye artırımı veya azaltımı süreçlerinin yürütülmesi,
 • Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun çerçevesinde gerekli hukuki dokümantasyonun ve sözleşmelerin hazırlanması,
 • Kira, hizmet, alt işveren, gizlilik ve lisans sözleşmeleri dâhil olmak üzere şirketlerin taraf olduğu birçok sözleşmenin hazırlanması sürecinde danışmanlık hizmeti verilmesi,
 • Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde eğitim/danışmanlık hizmeti verilmesi, Türk Ticaret Kanunu’na uyum çerçevesinde veya mevcut pay sahipleri arasında akdedilmiş hükümleri yansıtmak amacıyla ana sözleşme tadillerinin gerçekleştirilmesi,
 • Bölünme, birleşme, tür değişikliği, terkin (tasfiye), malvarlığı devri, işletme devri veya hisse devri dâhil olmak üzere her türlü şirket içi yeniden yapılanmalarının gerçekleştirilmesi,
 • Şirket içi prosedürler, yönergeler veya politikaların hazırlanarak yürürlüğe konması,
 • Şirketlerin diğer her türlü günlük işleyişlerine yönelik şirketler hukuku danışmanlık hizmetlerinin verilmesi

 

Birleşme ve Devralmalar 

NAZALI gerek Türkiye gerekse uluslararası niteliği olan büyük ölçekli projelerde, özel sermaye şirketlerine (private equity) ve farklı sektörlerde faaliyet göstermekte olan stratejik yatırımcılara vermiş olduğu danışmanlık hizmetleri ile tanınmaktadır.  
Gelişen Türkiye ekonomisinde, özel sermaye şirketlerine, mevcut yatırımlarında ve portföy şirketlerinin yönetimi ile çıkışlarının halka arz veya pay devri yoluyla sağlanması konularında hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktayız. 
Birleşme ve devralmalar ekibimiz, Türkiye’nin en karmaşık özel sermaye şirketi işlemlerinde müvekkillerini temsil etmiştir. NAZALI’nın Türkiye’de faaliyet göstermekte olan diğer birçok ofise nazaran işlem sayısına ilişkin elde etmiş olduğu deneyimi, yüksek kalitede ticari ve hukuki danışmanlık hizmeti sunduğunun ve sahip olduğu deneyim sayesinde müvekkillerine en etkin sonuca ulaşma konusunda katma değer sağladığının bir kanıtıdır. Deneyimimiz, özel sermaye şirketlerinin tüm hukuki ihtiyaçlarına cevap verecek niteliktedir. Muhtelif sektörlerde büyük ölçekli projeler ile deneyim kazanmış olan ekibimiz, yatırım süreçlerinin ilk müzakerelerinden başlayarak hukuki inceleme (due diligence), sözleşmelerin hazırlanması, Rekabet Kurulu ile düzenleyici ve denetleyici (EPDK gibi) kurumlardan gerekli idari izinlerin alınması, ön şartların yerine getirilmesi, kapanış işlemlerinin ve kapanış sonrası işlemlerin gerçekleştirilmesi aşamalarında gerek satıcı gerekse alıcı tarafında yer alan müvekkillerine hizmet vermektedir. 
 
Birleşme ve Devralmalar Hizmetlerimiz
 • İşlemin her aşamasında müvekkillerimize alıcı veya satıcı taraftaki konumlarına göre danışmanlık hizmeti sunulması,
 • Müvekkilin talep ve ihtiyacına uygun olarak ve her zaman yönetici özetini de içermek kaydıyla hukuki inceleme raporunun hazırlanması,
 • Hukuki inceleme aşamasında tespit edilmiş olan hukuki eksikliklerin giderilmesinde müvekkillere danışmanlık hizmeti verilmesi,
 • Pay alım ve satım sözleşmeleri, sermaye katılım sözleşmesi ve gerekli olması halinde pay sahipliği sözleşmelerinin hazırlanması, her türlü müzakerenin yürütülmesi ve ilgili belgelerin imza aşamasında hazır edilmesi,
 • Ortak girişim sözleşmelerinin hazırlanması, her türlü müzakerenin yürütülmesi ve ilgili belgelerin imza aşamasında hazır edilmesi,
 • Uygun ve gerekli teminat mekanizmalarının incelenerek bu yöndeki her türlü müzakerenin yürütülmesi ve gerekli işlem dokümanlarının hazırlanması (yeddiemin sözleşmesi veya hisse rehni gibi),
 • İşlem dokümanlarında yer alan ön şartların yerine getirilmesinde müvekkillere hukuki destek sunulması, gerekli başvuruların yapılması ve kapanış formalitelerinin yürütülmesi,
 • Pay sahipleri arasında akdedilmiş olan pay sahipliği sözleşmelerinin ilgili hükümlerinin şirket ana sözleşmesine yansıtılması amacıyla ana sözleşme değişikliklerinin yapılması,
 • Pay alım ve satım ve pay sahipliği sözleşmelerinin çeşitli hükümlerinden kaynaklanabilecek uyuşmazlıklar, halka arz veya pay devri yoluyla gerçekleştirilen satışlara ilişkin uyuşmazlıklar ile kurumsal yönetim ve diğer her türlü pay sahibi uyuşmazlıkları başta olmak üzere birleşme ve devralma sürecine yönelik her türlü hukuki uyuşmazlıkların çözülmesinde müvekkillerin temsil edilmesi.