ŞİRKETLER HUKUKU

 1. Şirketler ve Ticaret Hukuku

Yerel ve uluslararası müvekkillerimizin Türkiye’de yapılanması, kuruluş akabinde şirketler hukukunu ilgilendiren tüm süreçlerin takibi, belge hazırlığı ve süreç yönetimi, ilgili şirketlerin yeniden yapılandırma, tür değiştirme, birleşme, bölünme ve izin süreçleri de dahil olmak üzere bu alanda mevcut tüm konularda aktif şekilde hizmet sunuyoruz. Bunun yanı sıra; kurulan ortalıklara, ticari ilişkilere, yatırımlara, pay sahipleri arasındaki ilişkilere dair tüm ticari sözleşmelerinin hazırlanması, revizyonu, müzakeresi ve feshi süreçlerinde müvekkillerimize destek vermekteyiz.

 

Hizmetlerimiz;

 • Kuruluş öncesi süreçte farklı şirket tipleri konusunda danışmanlık hizmeti verilerek gerçekleştirilen şirket kuruluşları, şube ve irtibat büroları kuruluşu süreçlerinin yürütülmesi, vergi dairesi açılış işlemlerinin gerçekleştirilmesi
 • Şirket yönetimi danışmanlığı (olağan ve olağanüstü genel kurul süreçlerinin yürütülmesi, iç yönerge, temsil ve ilzama yönelik karar ve düzenlemeler, yönetim kurulu, müdürler kurulu ve diğer komite kararları, zorunlu hukuki defterlerin tutulması dahil kurumsal sekreterya işleri)
 • Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde eğitim/ danışmanlık verilmesi, Türk Ticaret Kanunu’na uyum çerçevesinde veya mevcut pay sahipleri arasında akdedilmiş hükümleri yansıtmak amacıyla ana sözleşme tadillerinin gerçekleştirilmesi
 • Şirket içi prosedür, yönerge, yönetmelik veya politikaların yürürlüğe konması
 • Şirketlerin diğer her türlü günlük işleyişlerine ilişkin şirketler hukukuna yönelik hizmetlerin verilmesi
 • Pay sahipleri ve yöneticilere yönelik sorumluluklar hakkında hukuki danışmanlık verilmesi
 • Pay sahipleri sözleşmesi, aile anayasası ve pay sahipleri arasındaki ilişkilere yönelik hukuki destek sağlanması
 • Şirket toplulukları ve hakimiyet sözleşmelerinin hazırlanması, revizyonu ve müzakeresi
 • Birleşme, bölünme, nev’i değişikliği ve yeniden yapılandırma
 • Ticari işletme devri işlemlerine ilişkin hukuki destek sağlanması
 • Ortak girişimlerin (JV) kurulması ve buna ilişkin sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
 • Önleyici hukuki inceleme, check-up ve düzeltici işlemlerinin (self due diligence) yürütülmesi
 • Distribütörlük, franchise, ticari kiralama, fason üretim, satış, mesafeli satış, abonelik, ticari işletme devri dahil ticari sözleşmelerin hazırlanması, revizyonu ve müzakeresi

 

 1. Birleşme ve Devralmalar

Yerel ve uluslararası müvekkillerimizin satın alma ve satış dahil tüm birleşme ve devralma işlemlerinin her safhasında, bu konudaki uzman ekibimizle müvekkillerimize gerek alıcı gerekse satıcı taraf temsilcisi olarak danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

Birleşme ve devralma süreçleri; finans, hukuk, vergi ve rekabet boyutu ile ele alınması gereken oldukça karmaşık ve disiplinlerarası süreçlerdir. Bu kapsamda NAZALI olarak alıcı veya satıcı tarafta değerleme, hukuki ve vergisel inceleme, raporlama, pitching dokümanlarının hazırlığı sürecinde destek, niyet mektubunun ve gizlilik sözleşmelerinin oluşturulması ve müzakeresi, alıcı veya satıcı taraf olma durumuna göre pay devri, pay sahipleri ve diğer işleme esas ifşa mektubu, yediemin, pay rehin sözleşmeleri ile üst düzey yönetici sözleşmeleri gibi ek belgelerin hazırlanması, bunların ilgili taraflarla müzakeresi, imzası, kapanışı ve kapanış sonrası süreçlerini yürütmekteyiz.

 

Hizmetlerimiz;

 • Yalnızca özel hukuk kişilerini ilgilendiren birleşme ve devralma projeleri
 • Kamunun dahil olduğu birleşme ve devralma projeleri
 • Özelleştirme
 • Kamulaştırma ve kamu ihaleleri
 • PPP- Kamu özel hukuk ortaklıkları
 • Malvarlığı devirleri
 • Pay devirleri
 • Özel sermaye fonları kuruluş ve yatırım süreçleri
 • Kaldıraçlı satın alımlar
 • Birleşme, bölünme ve yeniden yapılandırma gerektiren birleşme ve devralmalar
 • İşletme devirleri
 • İş kolu devirleri
 • Çıkış stratejileri
 • Sektör spesifik birleşme ve devralma projeleri

 

Bankacılık ve Finans Hukuku

Yoğunlaşan ekonomik ilişkilerde ticaretin gelişmesi ve yatırımların büyümesi sonucunda, bankacılık ve finans işlemlerinin küresel ve yerel tüm piyasalarda önemi artmış olup bu kapsamda bankacılık ve finans hukukundaki gelişmeler de ivme kazanmaktadır.

NAZALI olarak yerli ve uluslararası bankalar, diğer finansal kuruluşlar, finansal kiralama şirketleri, faktöring ve varlık yönetim şirketleri, off-shore bankalar, çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren şirketler ve çeşitli finansal kuruluşların da içinde bulunduğu müvekkillerimize ilgili mevzuat kapsamında bankacılık ve finans işlemleri için gerekli işlemlerin yürütülmesi, kredi sözleşmeleri, teminat belgeleri gibi ilgili belgelerin hazırlanması ile proje finansmanı işlemlerinde hukuki destek sağlamaktayız.

Bankacılık ve finans işlemlerini müvekkillerimizi temsilen yürütürken Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu gibi ilgili finansal düzenleme makamlarıyla da ilgili süreçleri sıkı bir biçimde takip etmekteyiz. Bu kapsamda ilgili finansal düzenleme makamlarıyla gerekli görüşmeleri de gerçekleştirmekteyiz. Zaman zaman söz konusu otoriteler tarafından düzenlenen çalışma gruplarında yer almaktayız.

 

Hizmetlerimiz;

 • Banka kuruluşları
 • Borçlanma araçları piyasası işlemleri
 • Finans kuruluşların düzenlemeleri ò Finansal kiralama ve faktöring işlemleri
 • İhracat kredileri
 • İki taraflı krediler ve sendikasyon kredileri
 • İşletme Kredileri
 • Proje finansmanı
 • Gayrimenkul finansmanı
 • Satın alma finansmanı
 • Tahsisli satışlar
 • Teminatlı ve teminatsız finansman
 • Tüketici kredileri
 • Varlık finansmanı