POSTA VE HIZLI KARGO TAŞIMACILIĞI KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERE İLİŞKİN GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ’NDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI

29.06.2019 tarih ve 30816 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ değişikliği ile  10/3/2013 tarihli ve 28583 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı) (Seri No: 4)’ün bazı maddelerinde değişiklikler yapılmıştır.

Söz konusu Tebliğ’de yapılan değişiklikler aynen aşağıda belirtildiği gibidir:

  • Gümrük Genel Tebliği (Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı) (Seri No: 4)’nin 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Bu Tebliğ kapsamında yalnızca ihracat rejimine konu eşyanın konulacağı geçici depolama yerlerinde otomatik barkod okuyucu ve eşya tasnif işlemini otomatik olarak yapmaya uygun yürüyen bant sistemi aranmaz.”

  • Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ğ) Geçici depolama yeri işleticisi olmayan operatörler için yetki kapsamında kullanılacak geçici depolama yeri ile ilgili olarak yapılmış sözleşmenin noter onaylı örneği,”

“h) Bu fıkranın (b), (c), (e), (g) ve (ğ) bentlerinde belirtilen belge aslının başvurunun yapıldığı Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne ibrazı halinde bu belgenin fotokopisi, aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra ilgili görevli tarafından tasdik edilerek işleme alınır.”

  • Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin altıncı ve yedinci fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.
  • Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin altıncı ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6) Kararın 126 ncı maddesi kapsamında miktarı brüt 300 kilogramı ve değeri 15000 Avro’yu geçmeyen ihracat rejimine konu eşyanın beyanı bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde operatör tarafından yapılır.

(7) Bu Tebliğ kapsamında kara yolu ile hızlı kargo taşımacılığına konu eşyanın gümrük işlemleri, İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantısı İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğü, Atatürk Havalimanı Kargo Gümrük Müdürlüğü, Sabiha Gökçen Havalimanı Gümrük Müdürlüğü ve Halkalı Gümrük Müdürlüğü ile Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantısı Mersin Gümrük Müdürlüğünden gerçekleştirilir.”

“(9) Kararın 126 ncı maddesi kapsamında aynı kişi adına bir ayda en fazla 5 taşıma senedi muhteviyatı eşyanın serbest dolaşıma girişine izin verilir.”

  • Aynı Tebliğin 13 üncü maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

Yukarıda özetlenen Tebliğ değişiklikleri irdelendiğinde uygulamaya konulan en dikkat çeken husus, hızlı kargo firmaları tarafından elektronik ticaret gümrük beyannamesi kapsamında ihracatı gerçekleştirilebilecek eşya miktarı ve değerinin brüt 300 kilogram ve 15000 Avro’ya yükseltilmesidir.

Anılan Tebliğe aşağıdaki link aracılığıyla ulaşılması mümkündür.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/06/20190629-5.htm

İşbu yazı hakkında ek bilgi gerektiğinde bizlerle irtibata geçmenizi rica ederiz.

NAZALI GÜMRÜK
info@nazali.av.tr

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, hukuki görüş ve tavsiye niteliğinde olmayıp, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir; bu sebeple belirtilen konularda bir aksiyon almadan önce, bir uzmana danışmanızı tavsiye ederiz. NAZALI’ya işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz