KURUMSAL YÖNETİM DURUM DEĞERLENDİRMESİ

Kurumsal Yönetim İlkeleri, ülkemizde Sermaye Piyasası Kurulu – SPK’nın, uluslararası platformda da OECD’nin (Organisation for Economic Cooperation and Development – Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü) yayınladığı ve birbirine çok benzer gerekliliklerle, aslında bugününde başarılı olmak ve kendisini geleceğe taşımak isteyen şirketlerin uygulamaları gereken ilkelerin bütünüdür. Kurumsal Yönetim ile ilgili konulara, yeni Türk Ticaret Kanunu’nda değinilmekte olsa da, yasal temelde bakıldığında, ülkemizde bu ilkelerin tamamına uymakla, sadece halka açık şirketler sorumludur. Ancak, büyümeyi hedefleyen, kalıcı olmak isteyen, halka açılmayı planlayan, yeni yatırım alternatifleri arayan, yatırımcıların ilgisini çekmek isteyen tüm küçük ve ortak ölçekli şirketlerin de bu ilkelerin neresinde olduklarının ve ilerlemek konusunda atılması gereken ilk adımlarının belirlenmesi önemlidir.

Şirketlerin Kurumsal Yönetim konusunda nerede olduklarını belirleme hizmeti, şirket yönetimi ile bir araya gelinerek, aşağıdaki konuların değerlendirilmesini kapsar ve proje sonuçlarının Yönetim Kurulu’na sunulmasıyla sonlanır:

a) İncelenecek Bilgi ve Belgeler:

 • Şirketin organizasyon yapısı
 • Şirketin organizasyon yapısı
 • Şirketin yönetimiyle ilgili politika ve prosedürleri
 • Şirketin ortaklık yapısı, Yönetim Kurulu ve alt komiteler ile ilgili bilgiler
 • Son finansal tablolar
 • Yönetimin görev ve sorumlulukları
 • Yönetim Kurulu ve üyelerinin görev ve sorumlulukları
 • Son bir yılın Yönetim Kurulu ve (varsa) ilgili komitelerin toplantı tutanakları
 • İnsan Kaynakları politika ve prosedürleri
 • Risk yönetimi ile ilgili politika ve prosedürler
 • Yerel ve uluslararası kanun ve düzenlemelere uyum ile ilgili politika ve prosedürler
 • Son iki yılda kamu otoriteleri tarafından hazırlanan raporlar, gerçekleştirilen soruşturmalar, yapılan incelemeler
 • Bütçeleme politika ve prosedürleri
 • Raporlama politika ve prosedürleri
 • İç denetim politika ve prosedürleri
 • Son iç denetim planı
 • Son bir yıl içinde hazırlanan iç denetim raporları
 • Son iki yıl içinde alınan bağımsız denetim raporları

1- Pay Sahipleri Hakkında:
(Şirketin büyüklüğüne, projenin amacına ve halka açılma planı olup olmamasına göre bu konular azaltılabilir)

b) İncelenecek Temel Konular:

 • Eşit muamele
 • Haklarının korunması
 • Güncel, şeffaf, gerekli konularda herkese açık bilgilendirme
 • Bilgi alma ve inceleme / özel denetim
 • Genel Kurul’a katılım
 • Pay sahiplerinin çıkar çatışması yaratabilecek işlemleri
 • Önemli işlemler
 • Oy hakkının kullanılması
 • Azınlık haklarının kullanılması
 • Kâr payı hakkı
 • Payların devrinde kolaylık

2- Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Hakkında:

 • Bilgilendirme politikası
 • Zamanında güncelleme
 • İnternet sitesi
 • Faaliyet raporu

3- Menfaat Sahipleri Hakkında:

 • Şirket politikası
 • Şirket yönetimine katkının desteklenmesi
 • İnsan Kaynakları politikası
 • Müşteri ve tedarikçilerle ilişkiler
 • Etik kurallar
 • Sosyal sorumluluk

4- Yönetim Kurulu Hakkında:

 • İşlevi
 • Faaliyet esasları
 • Yapısı
 • Toplantı şekilleri
 • Alt komiteler
 • Yönetim Kurulu üyelerine ve üst yönetime sağlanan mali haklar
 • Pay sahiplerinin, bilgi alma ve inceleme hakkı kapsamında, şirketle ilgili suistimal şüpheleri mevcutsa, bu şüphelerle ilgili özel denetim isteme hakkı bulunmaktadır.