İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKU

Sanayi devriminden sonra ortaya çıkan endüstri ilişkileri; bilgi toplumumuzda ekonominin sonucu olarak toplu pazarlık ve sendikacılığı öne çıkarmıştır.

Toplu pazarlık sisteminin gelir dağılımına, ücretlerin milli gelirdeki payına ve prodüktiviteye olan etkileri, bir yandan ekonominin büyüme hızını, diğer yandan sosyal adalet içinde kalkınmayı sağlayan ve toplumun refah seviyesini tayin eden önemli bir gösterge olmuştur.

Sendikalar, esas olarak üyelerinin çıkarlarını ve refahlarını geliştirmeye çalışan işçi ve işveren kuruluşlarıdır. İşçi sendikaları, çalışanların tercihlerinin ve taleplerinin sesi olup; bunun karşılığında işveren sendikaları ise işverenlerin iktisadi faaliyetlerini sürdürülebilir olarak devam ettirme amacıyla işçi sendikaları karşısında üye işyerlerinin adına politikalar üretmeyi hedeflemektedir.

Sendikaların ekonomik, özellikle ücretler üzerindeki beklentileri günümüzde yan menfaatler ve sosyal hak talepleri ile genişlemiştir. Buna karşılık işverenler sürdürebilir iş yaşantısında rekabet ve değer yaratma kararlarında; ücret ve diğer menfaatleri bir paket içinde düşünmekte, diğer gider kalemleri ile birlikte dengeli, gerçekçi politikalar hedeflemektedirler.

Bütün bu gelişmelerle birlikte genç işgücü, işgücündeki istihdam dışı fazlalıklar, dünya ticaretin, globalleşme politikaları ve gelişmekte olan ülke konumumuz endüstri ilişkilerini daha karmaşık hale getirmektedir.

4857 sayılı iş kanunu çerçevesinde çalışma hayatının endüstri ilişkilerine uyarlanması konusunda danışmanlık ve süreç takibi hizmeti veren NAZALI bunun yanında iş hayatımızda işçi – işveren ilişkilerinin ve toplu pazarlıkların yürütümünde 4857 Sayılı İş Kanunu’nun yanı sıra 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nu da dikkate alarak sendikal süreçler öncesinde aşağıdaki konularda hizmet vermektedir;

 • İş yerlerinde çalışma barışının sağlanması ve ekonomik olarak sürdürülebilirliği
 • Çalışan masraflarının gider kalemi olmaktan çıkarılıp, açık ve şeffaf politikalar ile yönetilmesi
 • Toplu pazarlık süreç yönetiminde analitik çözümler üretilmesi
 • İşçi – İşveren ilişkilerinde sosyal politikalar üretilmesi

İşçi-işveren ilişkilerinde sendikal süreçlerin başlamış olması halinde ise, sendikaların işverenlerle imzalayacağı toplu iş sözleşmeleri öncesinde danışmanlık hizmeti veren NAZALI, hem sendikaların yetki tespitinin yapılması halinde hem de sonrasında işveren adına yetkili makamlar nezdinde süreci takip etmekte ve gerekli gördüğü hallerde görüşmelere de katılmaktadır. NAZALI, Sendikal süreçler kapsamında aşağıdaki hizmetleri vermektedir;

 • Sendikal süreç öncesi iş ve maliyet analizlerinin yapılması, yönetim bilgilendirmesi ve politikaların belirlenmesi
 • Sendika ile görüşmelerin yapılması
 • Sendika yetki başvuruları konusunda gerekli itirazların yapılması ve hukuki sürecin takibi,
 • Toplu iş sözleşmesi görüşmelerine katılım
 • Sendika ile olan uyuşmazlıklarda danışmanlıkİş sağlığı ve güvenliği; hukuki ve teknik anlamda birçok disiplinle beraber çalışmaktadır. İş güvenliğinin içerisinde makine, kimya, elektrik gibi teknik konuların yanı sıra risk değerlendirmesi, acil durum planı, tespit öneri defteri, kurul toplantıları, eğitim gibi teknik ve hukuki dokümanlar da bulunmaktadır.

   

  Söz konusu teknik konular ve doküman içerikleri için gereklilikler, hızla gelişen teknolojiyle beraber değişmektedir. Bu bağlamda da işyerlerinin bu değişimlere hızlı reaksiyon göstermesi gerekmektedir. Nitekim Yargıtay da kararlarında sadece mevzuatta bulunan yazılı kurallara uymayı değil teknolojinin gerektirdiği önlemleri almayı da işverenin borcu saymaktadır.

   

  Bu kapsamda NAZALI olarak 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bu kanuna göre çıkarılmış çok sayıda yönetmelik, 4857 sayılı İş Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve 6098 sayılı Borçlar Kanunu kapsamında inceleme yapılması, gelişmelerin takip edilmesi, işyerinde uygulamaya geçirilmesi konularında danışmanlık ve süreç takibi hizmetlerini vermekteyiz.

   

  Hizmetlerimiz;

   

  ·       İş kazası veya meslek hastalığı ve diğer davalarda danışmanlık hizmetleri

  ·       İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında şirket içi ilişkiler ve sorumluluk konusunda danışma ve denetim hizmetleri

  ·       Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği ve risk değerlendirmesi standartları kapsamında ilgili prosedür ve aşamalara yönelik danışmanlık ve denetim hizmetleri

  ·       Acil Durum Planı Yönetmeliği kapsamında danışmanlık ve denetim hizmetleri

  ·       İşçi sağlık dosyaları ve sağlık gözetimi konusunda danışmanlık ve denetim hizmetleri

  ·       Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik kapsamında hazırlanan patlamadan korunma dokümanları hakkında danışmanlık ve denetim hizmetleri

  ·       Çalışanlara verilecek eğitimler ve eğitimlerin davalara etkisi konularında danışmanlık hizmeti

  ·       Yapı ve maden işyerlerinde iş güvenliği ve iş kazası davaları konularında danışmanlık hizmetleri

  ·       Asıl işveren-alt işveren, eser sözleşmesi ilişkilerinden kaynaklanan sorumluluk konusunda danışmanlık ve denetim hizmetleri

  ·       Kabahatler Kanunu kapsamında yapılan işlemler açısından danışma hizmeti

  ·       İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında olan çeşitli konularda danışmanlık ve denetim hizmetleri

  ·       Yangın güvenliği kapsamında danışmanlık ve denetim hizmetleri