FİKRİ MÜLKİYET HİZMETLERİ

NAZALI; Avukat, Patent ve Marka Vekilleri ile çeşitli disiplinlerden mühendislerden oluşan deneyimli uzmanları ile Fikri Mülkiyet konularında eksiksiz hizmet vermektedir. Bu kapsamda sunulan başlıca hizmetler aşağıda listelenmiştir.

 • Patent/Faydalı Model: Türkçe ve İngilizce dillerinde patent ve faydalı model dokümanı hazırlanması, ulusal/uluslararası/yurtdışı ülkesel dosyalama, EPC validasyonu, patent ve teknoloji araştırma ve izleme, patentlenebilirlik değerlendirmesi,
 • Patent Validasyon İşlemleri: Kurum içi tercümanlarımız ve patent vekillerimizin TÜRKPATENT’te dosyalanacak en kaliteli Türkçe çeviriler için birlikte çalışması ve bu tercümelerin kuruma sunulması,
 • Marka: Marka tescil başvurularının ulusal, yurtdışı ülkesel, uluslararası ve bölgesel dosyalanması ve takibi, yayınlara itirazlar ve WIPO markalarının ret kararlarına savunma yapılması,
 • Tasarım: Tasarım tescil başvurularının ulusal ve uluslararası olarak dosyalanması ve takibi,
 • Bitki Islahçı Hakları: Tarım ve Orman Bakanlığı’ndaki ıslahçı hakkı tescil başvurularının hazırlanması ve dosyalanması, tescil sonrası takip, yıllık ücretlerin ödenmesi ve bitki çeşitleri bülteninin izlenmesi,
 • Gümrük Koruma: Ticaret Bakanlığı nezdinde gümrük koruma başvurularının hazırlanması ve dosyalanması, tescil sonrası takip, yıllık yenilemelerin yapılması,
 • Telif Hakkı: Telif hakkı koruması ve anlaşmaların hazırlanması konularında danışmanlık,
 • Alan Adları: Alan adlarının tescili ve takibi,
 • Veri Koruma ve Gizlilik: Tam kapsamlı veri koruma uyumluluk hizmetleri, yasal uygunluk değerlendirmesi, kişisel verilerin, sözleşmelerin, gizlilik politikasının oluşturulması ve gözden geçirilmesi, bilgi işlem yönetimi, veri ve belgelerin şifrelenmesi,
 • Tercüme: Fikri Mülkiyet ile ilgili evrakların, patent dokümanlarının, resmi evrakların kurum içi çevirmenler tarafından tercüme edilmesi, düzeltilmesi,
 • Fikri Mülkiyet Portföy Yönetimi: Portföydeki fikri mülkiyet haklarının izlenmesi, yenileme ücreti ve yıllık ücretlerin zamanında ödenmesi, devir işlemlerinin ve sicilde kayıtlarının yapılması,
 • Sözleşmeler/Lisanslama/Ticarileştirme: Taraflar arasındaki sözleşmelere ve lisans anlaşmalarına yönelik danışmanlık ve taslak hazırlama hizmetleri, bunların ilgili ülke patent ofisleri nezdinde sicile kayıt işlemleri, buluşçular ile yatırımcılar arasındaki iletişimin kurulması ve ticarileştirme sürecinin yönetimi,
 • Araştırma ve İzleme: Buluşların önceki tekniklerinin araştırılması, marka benzerlik araştırması ve sonuçların hukuki değerlendirilmesi, uluslararası marka araştırması, kullanım ispatı için rapor hazırlanması, Türkiye’de ve dünyada marka izleme, periyodik bülten takibi,
 • Üretim Serbestliği Raporu & İhlal Analizi: Patent ve ürünler için üretim serbestliği raporu hazırlanması, patent ve tasarımlar için ihlal analizi,
 • Hukuki Görüşler ve Dava: İhlal, kullanılmama ve iptal işlemleri gibi her fikri mülkiyet konusu için hukuki danışmanlık yapılması, yayın ve ofis kararlarına karşı görüş için müvekkilin temsil edilmesi.
 • İzleme ve Yenileme: Patent, marka ve tasarımların ulusal ve uluslararası ofisler nezdinde izlenmesi ve raporlanması, rakip analizi ve bülten takipleri, yenileme hatırlatmaları ve dosyalanması.

 

AR-GE HİZMETLERİ

Genel

NAZALI olarak temel Ar-Ge aşamalarının firma içindeki doku uyumundan başlayarak sistematik bir yaklaşımla Ar-Ge merkezinin tüm girdi ve çıktılarının kısa ve uzun vadeli planlar ve stratejiler çerçevesinde yürütülmesine imkân tanıyan bir yapıya kavuşması için, Ar-Ge konusunda genel olarak aşağıdaki hizmetleri sunmaktayız.

 

Teknik (Ar-Ge İçerik Yönetimi ve Fikri Mülkiyet)

Şirketlerin kurumsal yapılarına uyumlu bir biçimde, dinamik ve sağlıklı bilgi işleme ve yeni ürün geliştirme mekanizmalarına sahip, değerli çıktılar üretebilen Ar-Ge yapılarının kurulması.

 

İdari (Mali ve Sosyal Güvenlik)

Bu yapıların, şirket içindeki insan kaynakları, muhasebe gibi diğer önemli birimlerle etkileşimlerinin düzenlenmesi.

 

Hukuk (Çalışan, Çözüm Ortakları,Lisanslama, Risk Yönetimi)

Ar-Ge ve tasarım faaliyetlerinde çalışanlar ve bu faaliyetlerle ile ilgili olarak iş birliği yapılan diğer çözüm ortakları arasındaki hukuki zeminin sağlamlaştırılması.

 

Destek ve Teşviklerden Yararlandırma

Ar-Ge ve tasarım faaliyetlerine ilişkin olabilecek tüm teşvik mekanizmalarından en üst düzeyde yararlanılmasının sağlanması.

 

Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Kurulumu

Ar-Ge Merkezi Kurulumu hizmetimiz 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ve buna ilişkin uygulama ve denetim yönetmeliğine uygun olarak firma bünyesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı nezdinde sürecin sağlıklı bir biçimde yürütülmesi için Teknik ve İdari olmak üzere iki kısımda organize edilmiştir.

 

Teknik
 • Merkezin fiziki yapısının ve personel yapısının organize edilmesi,
 • Ar-Ge merkezi organizasyon şemasının belirlenmesi ve firma organizasyonuna entegrasyonu,
 • Kurulacak merkezde Ar-Ge kültürünün yerleştirilmesi ve sistematik hale getirilmesi,
 • Merkezin çıktılarının tanımlanması ve bu çıktılar için firmaya özgü yapılanmanın planlanması (Yeni ürün ve teknolojilerin elde edilmesi, bunlara ilişkin projelerin geliştirilmesi, patent ve diğer fikri mülkiyet stratejileri geliştirilmesi),
 • Kısa, orta ve uzun vadeli Ar-Ge stratejilerinin belirlenmesi,
 • Merkezi Ar-Ge hafızasının geliştirilmesi,
 • Proje yönetimi, merkez içi ve dışında iletişim yönetimi,
 • Projelerin fikirden ürüne kadar oluşum süreçlerinin tanımlanması,
 • Proje ve patent tabanlı ödül ve performans sisteminin tanımlanması.

 

İdari (Vergi, Sosyal Güvenlik ve Diğer İlgili Mevzuat)
 • 5746 sayılı Kanun kapsamında yer alan vergisel teşvikler hakkında bilgilendirme,
 • 5746 sayılı Kanun kapsamında yer alan vergisel teşvik uygulamaları hususunda destek olunması,
 • Ar-Ge Merkezinde gerçekleştirilen/gerçekleştirilecek harcamalar konusunda harcama sisteminin kurulması,
 • Ar-Ge Merkezinde gerçekleştirilen/gerçekleştirilecek harcamaların Kanun kapsamında Ar-Ge harcaması olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceğine ilişkin kontroller,
 • Ar-Ge Merkezinde gerçekleştirilen/gerçekleştirilecek olan harcamalara ilişkin muhasebe yönünden kayıt düzeni kontrolleri,
 • Ar-Ge indirimine konu olan harcamaların ana gruplar itibarıyla yıllık tutarları ve ayrıntılı kontrolleri,
 • Ar-Ge Merkezinde görevli personelin yararlanacağı gelir vergisi teşvik tutarlarının kontrolü,
 • Ar-Ge Merkezinde uygulanacak olan SGK teşvikleri ve uygulamalarıkonusunda destek olunması,
 • Ar-Ge Merkezine yönelik gerçekleştirilen tüm kontrollerin rapor olarak sunulması.

 

Sürdürülebilirlik Hizmetleri

NAZALI olarak, Ar-Ge veya tasarım merkezinin bu hedefleri gerçekleştirebilmesi için firmanın ve Ar-Ge yapısının ihtiyaçları doğrultusunda teknik ve idari konularda sunduğumuz hizmetler aşağıdaki gibidir:

 • Firma Ar-Ge stratejilerinin rekabet, teknolojik bilgi, üretim yetenekleri,yatırım olanakları, maliyetler vb. etkiler ışığında gözden geçirilerek revize edilmesi,
 • Belirlenen stratejiler doğrultusunda Ar-Ge merkezi yapısının revize edilmesi (Ar-Ge sistematiği içinde Ar-Ge mekanizmalarının teşkil edilmesi veya yeniden yapılandırılması),
 • Temel araştırma ve bilginin ilk değere dönüşümü yapısının teşkil edilmesi,
  Bilginin yönetimi ve Ar-Ge yapısına nüfuzunun sağlanması,
 • Ar-Ge aşamalarının oluşturulan mekanizmalarca işletilmesi,
 • Kurumsal Ar-Ge yapısına uygun olarak tüm girdilerin kontrol altına alınması (Verilerin üst yönetimden, satış ve pazarlama departmanlarından, CRM departmanı vasıtasıyla müşteriden, sahadan, rakip analizleri vb. kaynaklardan düzenli olarak kayıt altına alınması ve raporlanması),
 • Teknoloji analizleri,
 • Rakip analizleri,
 • Patent ve diğer fikri mülkiyet stratejilerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması,
 • Proje yönetim yapısının geliştirilmesi.

 

Ar-Ge Sözleşmeleri ve Hukuki Danışmanlık Hizmetleri

Bu hizmetlerimiz; kurumsal bir Ar-Ge ve tasarım merkezinin güvenilirbir biçimde araştırma, geliştirme ve tasarım faaliyetlerini sürdürebilmesi ve bu faaliyetlerin çıktılarının ticari açılımlarında sorunlarla karşılaşmamak veya karşılaşılabilecek sorunların öngörülmesi nedeniyle alınan tedbirler neticesinde süratle çözüme kavuşturabilmek adına verilen çeşitli önleyici hukuk faaliyetlerini kapsamaktadır:

 • Ar-Ge projelerinde iş birliği sözleşmeleri,
 • Gizlilik sözleşmeleri ve uygulama prosedürleri,
 • Ar-Ge’de kişisel verilerin korunması,
 • Üniversite iş birliği sözleşmeleri ve prosedürleri,
  Siparişe dayalı Ar-Ge sözleşmeleri,
 • Ar-Ge personeli iş sözleşmeleri (Çalışan buluşlarının yönetimi),
 • Ar-Ge merkezi bilgi gizliliği ve personel bilgi taşıma yükümlülükleri.