DİĞER HUKUK HİZMETLERİ

        I.           
İDARE HUKUKU

 

İdare hukuku; temelini Anayasa’dan alan ve amacı kamu yararını
gerçekleştirmek olan idarenin işleyişini ve kişilerle olan ilişkilerini
düzenleyen bir hukuk dalıdır. Dolayısıyla idarenin gerçekleştireceği idari
işlemler; gerçek ve tüzel kişileri yakından ilgilendirmekte olup söz konusu
işlemlerin hukuka aykırı olması halinde, bu hukuka aykırılıkların giderilmesi
için idarenin yetkili mercilerine başvurulması ve dava açılması gerekmektedir.

 

Hizmetlerimiz;

 

·       İptal
davaları

·       Tam
yargı davaları

·       Kamu
ihaleleri konusunda danışmanlık ve çıkabilecek ihtilafların mahkeme önüne
taşınması halinde dava vekilliği ve davanın takibi

·       İdarenin
düzenleyici işlemlerine yönelik iptal davaları

 

     
II. İCRA İFLAS HUKUKU

 

NAZALI olarak hukuki uyuşmazlıkların nihai adımı olan icra hukukunda
ivedi çözüme verdiği önemle; mahkeme kararlarının icrasının temini, ticari
alacakların tahsili, tahsil sürecinde ihtiyati haciz, teminat, teminatların
paraya çevrilmesi, müvekkillerin hak ve menfaatlerinin etkin şekilde korunması,
müvekkillerin alacak ve borçlarının yeniden yapılandırılması, iflas ve
konkordato süreçlerinin yönetilmesi konularında hizmet vermekteyiz. Temel
hedefimiz; müvekkillerimizin alacaklarını en çabuk, en etkin ve en az masraflı
şekilde tahsil etmesidir.

   
III.           
GAYRİMENKUL VE KİRA HUKUKU 

Gayrimenkul hukuku; hem özel hukuk hem de kamu hukukunun
kesiştiği, bireyin bireyle veya bireyin idareyle ilişkilerinin düzenlendiği bir
alandır.

 

NAZALI olarak uzman avukatlar ile
gayrimenkul hukukunda danışmanlık ve dava takibi hizmetlerinin yanı sıra imar
planı değişikliği, Hazine’ye ait taşınmazlar üzerinde işlem yapılması, imar ve
inşaat izinlerinin alınması, , gayrimenkul
üzerinde ayni ve şahsi hak tesisi, ipotek tesisi ve terkini, kat mülkiyeti ve
irtifakı kurulumu ve bu kapsamda doğabilecek uyuşmazlıkların çözümlenmesi, tapu
işlemlerinin yerine getirilmesi, yabancıların mülk edinmesi, kira
sözleşmelerinin hazırlanması ve revize edilmesi
gibi idari süreçlerin
takibini de gerçekleştirmekteyiz.

 

Hizmetlerimiz;

 

·       Taşınmazın
ifrazı ve tevhidi işlemlerinin takibi

·       Taşınmazın
hukuki durum tespitinin yapılması

·       Projelerin
çevre mevzuatına uygunluğunun denetlenmesi

·       Gayrimenkul
finansmanı

·       Yabancıların
mülk edinmesi